Chcete vědět více?

Ať už jste v roli dodavatele, odběratele, exportéra, nebo importéra, nabízíme Vám účinné nástroje pro Váš úspěšný obchod. Poskytujeme celou škálu produktů, díky kterým budou Vaše obchodní aktivity pro Vás bezpečnější a jednodušší.

Hlavní benefity

 • Představíme Vám účinné zajišťovací instrumenty, které Vás ochrání před případnými riziky.
 • Dokážeme Vám eliminovat rizika plynoucí z platební neschopnosti a nevůle odběratele.
 • Díky pojištění EGAP dosáhnete snížení rizik při financování vývozu v rozsahu krytí 80–95 %.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Běžné účty Potřebujete běžný účet v české i cizí měně, jenž zajistí vaše potřeby spojené s podnikatelskou a provozní činností a na který navazuje široká škála produktů a služeb? Náš běžný účet je přesně takový. Běžný účet lze samozřejmě otevřít i pro dosud nevzniklé subjekty, které mají zákonnou povinnost složení základního kapitálu. Balíčky služeb v sobě zahrnují nejčastěji využívané produkty a služby pro usnadnění podnikání, zároveň však umožňují sestavit balíček podle individuálních potřeb přidáním doplňkových služeb. Pro specifické potřeby lze využít i různé speciální typy účtů jako jsou vázané (escrow) účty, účty pro úschovu u advokáta/notáře/insolvenčního správce apod. Tyto speciální účty jsou vedeny ve zvláštním režimu zohledňujícím zákonné povinnosti či specifické závazky vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Zahraniční platební styk Hledáte partnera pro spolehlivou realizaci přeshraničních plateb? Nabízíme moderní platební nástroje vhodné k provádění zahraničních plateb při zachování bezpečnosti, jednoduchosti, kvality, spolehlivosti a rychlosti. Prostřednictvím sítě našich korespondenčních bank provádíme převody v cizích měnách v rámci ČR ‎anebo do zahraničí a převody v CZK do zahraničí. Kromě měn zemí EU/EHP, CHF a USD provádíme ‎platby i v méně obvyklých měnách.‎ Kromě běžných SEPA převodů v měně EUR realizovaných v rámci jednotné eurové platební oblasti do země EU nebo jiného státu tvořícího EHP a Švýcarska provádíme i běžné přeshraniční převody a platby do zemí mimo EU/EHP. Nabízíme možnost zvýhodněných plateb v rámci skupiny ERSTE - FIT platby. Umožňujeme PRIEURO platby, které jsou připsány na účet příjemce do 4 hodin od jejich zadání. Poskytujeme zvýhodněné platby z a do banky Slovenská sporiteľňa. Platební příkazy je možné předkládatprostřednictvím přímého bankovnictví – internetové bankovnictví BUSINESS 24, elektronické ‎bankovnictví Multicash a nebo osobně – prostřednictvím sběrných boxů nebo na některé ze široké sítě našich poboček.
 • International Desk Máte zájem o produkty a služby komerčního bankovnictví v zahraničí? Česká spořitelna vytvořila poradní místo pro korporátní bankéře – International desk. Tento servis funguje v rámci celé skupiny Erste Group Bank a je určen zejména pro malé a střední podniky. International desk poskytuje následující služby: 1) v zemích, kde působí skupina Erste Group Bank (Česká republika, Rakousko, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko) to jsou - Informace o otevření účtu a k tomu potřebných podkladech - Informace o poplatcích a jejich výši - Odpovědi na dotazy spojené s financováním - Seznam potenciálních obchodních partnerů - Kontakt na bankovního poradce Erste Corporate Banking v dané zemi 2) v zemích mimo působnost Erste Group Bank jedná International Desk se svými partnerskými bankami a poskytuje - Podporu při otevírání účtů, poskytování úvěrů a vystavování záruk - Poradenství při zřízování dceřiných společností - Poradenství v oblasti regulačních otázek a právních požadavků
 • Dokumentární akreditivy Jste-li dodavateli zboží nebo služby, dokumentární akreditiv vystavený ve Váš prospěch Vám umožní minimalizovat většinu rizik z obchodní transakce, a to tak, že je přemění z rizik vůči odběrateli na rizika vůči bance. Je-li vystavující banka pro nás dostatečně důvěryhodná, pak v některých případech (potvrzený akreditiv, odkup akreditivní pohledávky) dokonce můžeme pro Vás tato rizika přeměnit ne na rizika vůči bance odběratele, ale na rizika vůči nám, tj. České spořitelně. Minimalizovat takto můžete rizika platební, rizika z obchodních úvěrů (platba s odloženou splatností) i teritoriální. U některých akreditivů s odloženou splatností můžeme za předpokladu dostatečné důvěryhodnosti vystavující banky financovat akreditivní pohledávku. Jste-li v roli odběratele zboží nebo služby, může být akreditiv požadován Vaším dodavatelem. Ale i v tomto případě můžete využít jeho výhod. Může Vám například umožnit nahradit požadavek na platbu předem a eliminovat tak riziko nevrácení takové předplatby. Akreditiv můžete použít také pro financování obchodních transakcí, ve kterých figurujete jako prostředníci. V takovém případě se ptejte zejména na převoditelný akreditiv. Naše banka Vám může rovněž nabídnout standby akreditivy. Jejich použití je velmi podobné bankovním zárukám, včetně nejobvyklejších typů záruk.
 • Dokumentární a směnečná inkasa Chcete Vašemu dodavateli poskytnout nějakou formu zajištění platebního rizika a nechcete blokovat prostředky nebo úvěrové limity a platit poplatky za bankovní závazek? Nebo prodáváte zboží, věříte, že odběratel bude ochoten jej odebrat, ale nechcete mu poslat originály dokumentů bez jistoty, že zaplatí nebo že akceptuje směnku? Použijte dokumentární inkaso. Dokumentární inkaso zajistí dodavateli, že odběratel neobdrží dokumenty dříve, než zaplatí dodavatelem stanovenou částku nebo akceptuje směnku (podle volby druhu inkasa). Obdobně můžete použít směnečné inkaso, jste-li věřiteli směnky a chcete směnku co nejjednodušším způsobem inkasovat. Je-li směnka splatná u banky, je bankovní směnečné inkaso téměř nutností, ale doporučujeme jej i tehdy, je-li splatná jinde.
 • Bankovní záruky Potřebujete zajistit Vaše smluvní závazky např. řádné a včasné dodání zboží nebo služeb? Dodání díla řádně a včas dle smlouvy o dílo? Zaplacení spotřebních daní? Zaplacení nájemného? Leasingové splátky? Splacení úvěru? Provádění celních operací? Poskytnutí kauce za pohonné hmoty? Ušetříme Vám starosti s výběrem vhodného typu záruky poskytnutím odborného poradenství. Nemáte jistotu, že Váš obchodní partner splní své závazky z obchodního kontraktu? Pokryjte své škody a ztráty způsobené Vám nesplněním kontraktu ze strany Vašeho obchodního partnera bankovní zárukou vystavenou ve Váš prospěch!
 • Kurzové riziko Chcete rozhodovat o kurzu směn deviz z vašeho podnikání a eliminovat výkyvy měnového trhu? Nabízíme cenově výhodné spotové transakce, zajištění budoucího kurzu forwardy, měnovými swapy a měnovými opcemi či jejich kombinacemi. Můžete zajišťovat budoucí kurzy nejenom hlavních světových měn, ale i měny svých obchodních partnerů v Rusku, Turecku, Číně, Indií či rozvíjejících se zemích. Máme bohaté zkušenosti s realizací klientských pokynů v nadstandardních objemech nad 500 miliónů eur.
 • Financování obchodní smlouvy Podepsali jste právě obchodní kontrakt? Získejte účelový úvěr určený k financování provozních potřeb spojených s výrobou a kompletací zakázky a případně též s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění obchodní smlouvy.Výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně v závislosti na bonitě klienta, objemu a průběhu financovaných smluv. Struktura podmínek úvěru odpovídá podmínkám jednotlivého obchodního případu.
 • Předexportní financování Chystáte se expandovat na nové zahraniční trhy? Poskytneme vám podporu ke konkrétní vývozní činnosti.Předexportní úvěr je účelový úvěr na profinancování předvýrobních nákladů a nákladů výroby pro exportní dodávku na základě uzavřeného vývozního kontraktu. Alternativou může být předexportní úvěr na investici. Úvěr je splatný k datu vzniku/inkasa pohledávky z realizovaného exportního kontraktu, z navazujícího exportního úvěru nebo z odkupu pohledávky.Pro minimalizaci rizik tuzemského exportéra je u předexportního úvěru obvykle využíváno programu státní podpory vývozu (pojištění EGAP, typ F a/nebo Fi).
 • Multiměnový kontokorent Potřebujete flexibilní provozní financování ve více měnách? Multiměnový kontokorent umožňuje čerpat kontokorentní úvěry prostřednictvím běžných účtů v různých měnách na jeden společný limit.
 • Víceúčelová linka Potřebujete kombinovat různé finanční produkty? Máme ideální řešení. Zvolte si celkovou výši linky a v jejím rámci čerpejte kontokorent, účelový provozní úvěr, bankovní záruky nebo akreditivy.
 • Odkup pohledávek Máte své finanční prostředky vázány v tuzemské či zahraniční pohledávce? Prodejte svou pohledávku bance a přeneste platební riziko na nás.Odkupujeme jednotlivé pohledávky (účetní nebo směnečné) před datem jejich splatnosti a to bez postihu nebo s právem jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta. Odkupována je zpravidla plná výše pohledávky. Úplata se stanoví jako rozdíl nominální hodnoty pohledávky snížené o diskont a případné poplatky. Variantně odkupujeme tzv. úročené pohledávky. Součástí financování je zajištění rizika, správa a inkaso odkoupených pohledávek.
 • Strukturované Exportní & Importní financování Obchodujete s cizinou? Expanduje vaše společnost do zahraničí? Investujete mimo Českou republiku? Připravujete akvizici zahraniční společnosti? Poskytneme Vám komplexní služby zahrnující všechny fáze přípravy a realizace vývozního projektu přes specializované poradenství, zpracování indikativní nabídky, návrh struktury financování. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pojištěním obchodů u domácích i zahraničních exportních úvěrových pojišťoven nebo u komerčních úvěrových pojišťoven. Naše portfolio zahrnuje: - Exportní odběratelský úvěr je účelovým úvěrem poskytovaným bankou dodavatele zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance, na financování nákupu zboží a služeb dodávaných tuzemským vývozcem dle vývozního kontraktu. Umožňuje promptní proplacení vývozních dodávek českého vývozce zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly pro tento účel poskytnuty finanční prostředky ve formě úvěru. - Importní odběratelský úvěr je alternativou exportního odběratelského úvěru, kdy naše banka poskytuje účelový úvěr tuzemskému / zahraničnímu odběrateli na financování nákupu zboží a služeb dodávaných zahraničním vývozcem dle obchodního kontraktu. - Úvěr na refinancování zahraniční pohledávky je účelovým financováním provozních potřeb spojených s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění exportního kontraktu. - Úvěr na investici v zahraničí s pojištěním Umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí. - Úvěr na zahraniční akvizici s pojištěním Umožňuje akvizici cílové společnosti českým investorem, který nemá dostatek vlastních prostředků na financování celé transakce. - Projektové financování s pojištěním je specializovaným financováním obchodních (vývozních) případů, zejména investičně náročných celků, často realizovaných formou dodání na klíč. Financování je poskytováno na riziko daného projektu.
 • Projektové financování Jste autorem zajímavého investičního projektu nebo se na nějakém chcete podílet, ale brzdí vás nedostatek kapitálu? Jsme připraveni poskytnout financování přizpůsobené nejen technickým a finančním podmínkám projektu, ale i optimálnímu rozdělení rizik mezi jeho případné další účastníky.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Díky vysokému ratingovému hodnocení jsme široce akceptovaná banka pro vystavování platebních a neplatebních záruk na domácím i zahraničním trhu.

Chcete vědět více?