Chcete vědět více?

Schopnost finanční rizika identifikovat, kvantifikovat a řídit je zcela klíčovým předpokladem úspěchu v dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí. Řízení rizik neznamená pouze jejich eliminaci. Jde spíše o řízení obchodních aktivit mezi příležitostmi na straně jedné a minimalizací ztrát na straně druhé. My Vám nabízíme řešení, s nímž dokážeme společně rizikům správně předcházet, a tím vytvoříme vhodné podmínky pro Váš další rozvoj a růst.

Hlavní benefity

 • Snížíme nebo zcela eliminujeme Vaše rizika spojená s tržním pohybem devizových kurzů.
 • Pomůžeme Vám omezit rizika kolísání úrokových sazeb.
 • Ušetříme Vás obav z vývoje cen komodit.
 • Dodáme Vám nejčerstvější informace o aktuální tržní situaci a dalším předpokládaném vývoji.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Úrokové riziko Rozhodujte o výši úrokových nákladů z Vašich závazků, nenechte to na rozhodnutích centrálních bankéřů a úrokových trhů. Nabízíme jak uzamčení jedné úrokové sazby nákladů úrokovými swapy, tak zajištění maximální výše úrokových nákladů úrokovými opcemi. Zajistíme Vaše úrokové riziko nejenom z nových závazků, úrokovými deriváty pomůžeme optimalizovat také náklady z dřívějších závazků.
 • Kurzové riziko Chcete rozhodovat o kurzu směn deviz z Vašeho podnikání a eliminovat výkyvy měnového trhu? Nabízíme jak vysoce konkurenční ceny pro denní spotové operace, tak osvědčené finanční nástroje řízení devizového rizika - od forvardů přes měnové swapy a opce až po na míru šité strategie. Obchodujete s Ruskem, Tureckem, Čínou či Indií? Směníme Vám i měny hlavních obchodních partnerů z rozvíjejících se zemí a zajistíme jejich budoucí kurz. Plánujete velkou transakci? Máme bohaté zkušenosti s realizací klientských pokynů v nadstandardních objemech nad 500 miliónů eur.
 • Komoditní riziko Potřebujete eliminovat dlouhodobý růst a fluktuaci ceny komodit? Pomůžeme zkrotit volatilitu ve váš prospěch uzamčením jedné ceny komoditními swapy či zajištěním maximální či minimální ceny.
 • Tržní strategie Nemáte čas a možnosti sledovat neustále měnící se vývoj a trendy na finančních trzích? Pro Vaše správné rozhodování v řízení rizik nabízíme tematické studie o začínajících trendech na trzích a návrhy strategií, co v takovém prostředí dělat.
 • Individuální klientská řešení Plánujete větší transakci a chcete znát vaše tržní rizika? Nabízíme celkovou analýzu s návrhy jejich nejefektivnějšího zajištění s ohledem na aktuální tržní prostředí a kombinací různých typů rizik (devizové, úrokové a komoditní) a finančních nástrojů. Zajistíme bezproblémový průběh transakce s ohledem na stále se měnící regulaci a minimalizujeme tržní i mimotržní náklady.
 • Bankovní záruky Potřebujete zajistit Vaše smluvní závazky např. řádné a včasné dodání zboží nebo služeb? Dodání díla řádně a včas dle smlouvy o dílo? Zaplacení spotřebních daní? Zaplacení nájemného? Leasingové splátky? Splacení úvěru? Provádění celních operací? Poskytnutí kauce za pohonné hmoty? Ušetříme Vám starosti s výběrem vhodného typu záruky poskytnutím odborného poradenství. Nemáte jistotu, že Váš obchodní partner splní své závazky z obchodního kontraktu? Pokryjte své škody a ztráty způsobené Vám nesplněním kontraktu ze strany Vašeho obchodního partnera bankovní zárukou vystavenou ve Váš prospěch!
 • Dokumentární akreditivy Jste-li dodavateli zboží nebo služby, dokumentární akreditiv vystavený ve Váš prospěch Vám umožní minimalizovat většinu rizik z obchodní transakce, a to tak, že je přemění z rizik vůči odběrateli na rizika vůči bance. Je-li vystavující banka pro nás dostatečně důvěryhodná, pak v některých případech (potvrzený akreditiv, odkup akreditivní pohledávky) dokonce můžeme pro Vás tato rizika přeměnit ne na rizika vůči bance odběratele, ale na rizika vůči nám, tj. České spořitelně. Minimalizovat takto můžete rizika platební, rizika z obchodních úvěrů (platba s odloženou splatností) i teritoriální. U některých akreditivů s odloženou splatností můžeme za předpokladu dostatečné důvěryhodnosti vystavující banky financovat akreditivní pohledávku. Jste-li v roli odběratele zboží nebo služby, může být akreditiv požadován Vaším dodavatelem. Ale i v tomto případě můžete využít jeho výhod. Může Vám například umožnit nahradit požadavek na platbu předem a eliminovat tak riziko nevrácení takové předplatby. Akreditiv můžete použít také pro financování obchodních transakcí, ve kterých figurujete jako prostředníci. V takovém případě se ptejte zejména na převoditelný akreditiv. Naše banka Vám může rovněž nabídnout standby akreditivy. Jejich použití je velmi podobné bankovním zárukám, včetně nejobvyklejších typů záruk.
 • Dokumentární a směnečná inkasa Chcete Vašemu dodavateli poskytnout nějakou formu zajištění platebního rizika a nechcete blokovat prostředky nebo úvěrové limity a platit poplatky za bankovní závazek? Nebo prodáváte zboží, věříte, že odběratel bude ochoten jej odebrat, ale nechcete mu poslat originály dokumentů bez jistoty, že zaplatí nebo že akceptuje směnku? Použijte dokumentární inkaso. Dokumentární inkaso zajistí dodavateli, že odběratel neobdrží dokumenty dříve, než zaplatí dodavatelem stanovenou částku nebo akceptuje směnku (podle volby druhu inkasa). Obdobně můžete použít směnečné inkaso, jste-li věřiteli směnky a chcete směnku co nejjednodušším způsobem inkasovat. Je-li směnka splatná u banky, je bankovní směnečné inkaso téměř nutností, ale doporučujeme jej i tehdy, je-li splatná jinde.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Nabízíme expertní poradenství v oblasti dokumentárních obchodů. Díky velmi aktivnímu členství v Mezinárodní obchodní komoře promptní přístup ke všem pravidlům a novinkám v této oblasti.

Chcete vědět více?