Chcete vědět více?

Ať už jste v roli dodavatele, odběratele, exportéra, nebo importéra, nabízíme Vám účinné nástroje pro Váš úspěšný obchod. Poskytujeme celou škálu produktů, díky kterým budou Vaše obchodní aktivity pro Vás bezpečnější a jednodušší.

Hlavní benefity

 • Představíme Vám účinné zajišťovací instrumenty, které Vás ochrání před případnými riziky.
 • Dokážeme Vám eliminovat rizika plynoucí z platební neschopnosti a nevůle odběratele.
 • Díky pojištění EGAP dosáhnete snížení rizik při financování vývozu v rozsahu krytí 80–95 %.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Průvodce podnikáním v zahraničí Uvažujete o expanzi do ciziny a potřebujete informace o dané zemi? Využijte unikátní produkt na našem bankovním trhu zaměřený na úspěšné podnikání v zahraničí. Klientům Erste Corporate Banking je poskytován zcela zdarma.
 • Dokumentární akreditivy Jste-li dodavateli zboží nebo služby, dokumentární akreditiv vystavený ve Váš prospěch Vám umožní minimalizovat většinu rizik z obchodní transakce, a to tak, že je přemění z rizik vůči odběrateli na rizika vůči bance. Je-li vystavující banka pro nás dostatečně důvěryhodná, pak v některých případech (potvrzený akreditiv, odkup akreditivní pohledávky) dokonce můžeme pro Vás tato rizika přeměnit ne na rizika vůči bance odběratele, ale na rizika vůči nám, tj. České spořitelně. Minimalizovat takto můžete rizika platební, rizika z obchodních úvěrů (platba s odloženou splatností) i teritoriální. U některých akreditivů s odloženou splatností můžeme za předpokladu dostatečné důvěryhodnosti vystavující banky financovat akreditivní pohledávku. Jste-li v roli odběratele zboží nebo služby, může být akreditiv požadován Vaším dodavatelem. Ale i v tomto případě můžete využít jeho výhod. Může Vám například umožnit nahradit požadavek na platbu předem a eliminovat tak riziko nevrácení takové předplatby. Akreditiv můžete použít také pro financování obchodních transakcí, ve kterých figurujete jako prostředníci. V takovém případě se ptejte zejména na převoditelný akreditiv. Naše banka Vám může rovněž nabídnout standby akreditivy. Jejich použití je velmi podobné bankovním zárukám, včetně nejobvyklejších typů záruk.
 • Dokumentární a směnečná inkasa Chcete Vašemu dodavateli poskytnout nějakou formu zajištění platebního rizika a nechcete blokovat prostředky nebo úvěrové limity a platit poplatky za bankovní závazek? Nebo prodáváte zboží, věříte, že odběratel bude ochoten jej odebrat, ale nechcete mu poslat originály dokumentů bez jistoty, že zaplatí nebo že akceptuje směnku? Použijte dokumentární inkaso. Dokumentární inkaso zajistí dodavateli, že odběratel neobdrží dokumenty dříve, než zaplatí dodavatelem stanovenou částku nebo akceptuje směnku (podle volby druhu inkasa). Obdobně můžete použít směnečné inkaso, jste-li věřiteli směnky a chcete směnku co nejjednodušším způsobem inkasovat. Je-li směnka splatná u banky, je bankovní směnečné inkaso téměř nutností, ale doporučujeme jej i tehdy, je-li splatná jinde.
 • Bankovní záruky Potřebujete zajistit Vaše smluvní závazky např. řádné a včasné dodání zboží nebo služeb? Dodání díla řádně a včas dle smlouvy o dílo? Zaplacení spotřebních daní? Zaplacení nájemného? Leasingové splátky? Splacení úvěru? Provádění celních operací? Poskytnutí kauce za pohonné hmoty? Ušetříme Vám starosti s výběrem vhodného typu záruky poskytnutím odborného poradenství. Nemáte jistotu, že Váš obchodní partner splní své závazky z obchodního kontraktu? Pokryjte své škody a ztráty způsobené Vám nesplněním kontraktu ze strany Vašeho obchodního partnera bankovní zárukou vystavenou ve Váš prospěch!
 • Financování obchodní smlouvy Podepsali jste právě obchodní kontrakt? Získejte účelový úvěr určený k financování provozních potřeb spojených s výrobou a kompletací zakázky a případně též s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění obchodní smlouvy.Výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně v závislosti na bonitě klienta, objemu a průběhu financovaných smluv. Struktura podmínek úvěru odpovídá podmínkám jednotlivého obchodního případu.
 • Předexportní financování Chystáte se expandovat na nové zahraniční trhy? Poskytneme vám podporu ke konkrétní vývozní činnosti.Předexportní úvěr je účelový úvěr na profinancování předvýrobních nákladů a nákladů výroby pro exportní dodávku na základě uzavřeného vývozního kontraktu. Alternativou může být předexportní úvěr na investici. Úvěr je splatný k datu vzniku/inkasa pohledávky z realizovaného exportního kontraktu, z navazujícího exportního úvěru nebo z odkupu pohledávky.Pro minimalizaci rizik tuzemského exportéra je u předexportního úvěru obvykle využíváno programu státní podpory vývozu (pojištění EGAP, typ F a/nebo Fi).
 • Multiměnový kontokorent Potřebujete flexibilní provozní financování ve více měnách? Multiměnový kontokorent umožňuje čerpat kontokorentní úvěry prostřednictvím běžných účtů v různých měnách na jeden společný limit.
 • Odkup pohledávek Máte své finanční prostředky vázány v tuzemské či zahraniční pohledávce? Prodejte svou pohledávku bance a přeneste platební riziko na nás.Odkupujeme jednotlivé pohledávky (účetní nebo směnečné) před datem jejich splatnosti a to bez postihu nebo s právem jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta. Odkupována je zpravidla plná výše pohledávky. Úplata se stanoví jako rozdíl nominální hodnoty pohledávky snížené o diskont a případné poplatky. Variantně odkupujeme tzv. úročené pohledávky. Součástí financování je zajištění rizika, správa a inkaso odkoupených pohledávek.
 • Factoring pohledávek Čekáte na zaplacení vašich pohledávek s odloženou splatností od vašich odběratelů? Factoring vám zajistí jejich okamžité profinancování, důslednou správu a inkaso, případně i jejich pojištění. Přeneste na nás administrativní náklady s vymáháním pohledávek a zajištění rizik z jejich nezaplacení.
 • Strukturované Exportní & Importní financování Obchodujete s cizinou? Expanduje vaše společnost do zahraničí? Investujete mimo Českou republiku? Připravujete akvizici zahraniční společnosti? Poskytneme Vám komplexní služby zahrnující všechny fáze přípravy a realizace vývozního projektu přes specializované poradenství, zpracování indikativní nabídky, návrh struktury financování. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pojištěním obchodů u domácích i zahraničních exportních úvěrových pojišťoven nebo u komerčních úvěrových pojišťoven. Naše portfolio zahrnuje: - Exportní odběratelský úvěr je účelovým úvěrem poskytovaným bankou dodavatele zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance, na financování nákupu zboží a služeb dodávaných tuzemským vývozcem dle vývozního kontraktu. Umožňuje promptní proplacení vývozních dodávek českého vývozce zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly pro tento účel poskytnuty finanční prostředky ve formě úvěru. - Importní odběratelský úvěr je alternativou exportního odběratelského úvěru, kdy naše banka poskytuje účelový úvěr tuzemskému / zahraničnímu odběrateli na financování nákupu zboží a služeb dodávaných zahraničním vývozcem dle obchodního kontraktu. - Úvěr na refinancování zahraniční pohledávky je účelovým financováním provozních potřeb spojených s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění exportního kontraktu. - Úvěr na investici v zahraničí s pojištěním Umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí. - Úvěr na zahraniční akvizici s pojištěním Umožňuje akvizici cílové společnosti českým investorem, který nemá dostatek vlastních prostředků na financování celé transakce. - Projektové financování s pojištěním je specializovaným financováním obchodních (vývozních) případů, zejména investičně náročných celků, často realizovaných formou dodání na klíč. Financování je poskytováno na riziko daného projektu.
 • Kurzové riziko Chcete rozhodovat o kurzu směn deviz z Vašeho podnikání a eliminovat výkyvy měnového trhu? Nabízíme jak vysoce konkurenční ceny pro denní spotové operace, tak osvědčené finanční nástroje řízení devizového rizika - od forvardů přes měnové swapy a opce až po na míru šité strategie. Obchodujete s Ruskem, Tureckem, Čínou či Indií? Směníme Vám i měny hlavních obchodních partnerů z rozvíjejících se zemí a zajistíme jejich budoucí kurz. Plánujete velkou transakci? Máme bohaté zkušenosti s realizací klientských pokynů v nadstandardních objemech nad 500 miliónů eur.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Skupina Erste je díky svým obchodním aktivitám ve střední Evropě respektovaným obchodníkem se všemi měnami regionu.

Chcete vědět více?