Vítejte v Erste Corporate Banking
V moderní bance, kde nabídneme řešení jak pro střední a velké firmy, municipality a veřejný sektor, tak i pro nadnárodní korporace nebo finanční instituce. Na pevných základech budujeme silné a dlouhodobé partnerství.

Erste Corporate Banking je značka, pod kterou naleznete kompletní škálu produktů a služeb korporátního bankovnictví. S pomocí International Desk dokážeme všechny klienty obsluhovat v jejich rodném jazyce. Erste Corporate Banking je součástí skupiny České spořitelny, banky, jež obsluhuje nejvíce klientů v České republice.

Jsme lídrem na českém trhu v oblasti poskytování Treasury služeb a produktů pro velké, střední a malé podniky – máme komplexní nabídku devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů, podporu v oblasti řízení a analýzy finančních rizik. Podíleli jsme se na prakticky všech úspěšných akciových emisích na Burze cenných papírů Praha, a to jak emisích primárních (IPO), tak i sekundárních (SPO).

Česká spořitelna zaujímá silnou pozici na českém trhu v oblasti korporátního bankovnictví a finančních trhů …

 • Jeden ze dvou největších poskytovatelů úvěrů podnikatelům, firmám a entitám veřejného sektoru.
 • Vedoucí pozice ve sjednávání syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování.
 • Vedoucí pozice ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty.
 • Největší obchodník na trzích dluhového i akciového kapitálu v České republice.
 • Největší poskytovatel depozitářských a custody služeb pro firemní a institucionální klienty.
 • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru.
 • Největší obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru.
 • Největší správce aktiv pro externí institucionální klienty.
 • V segmentu SME s více než 800 novými klienty ročně.
 • V segmentu veřejného a neziskového sektoru v oblasti služeb pro většinu statutárních měst a krajů, ale také pro velkou část městských sídel a obcí.

Pozice České spořitelny na bankovním trhu

 • Největší počet klientů: téměř 5,3 mil.
 • Největší podíl hypotečních úvěrů: podíl na trhu 28%
 • Největší podíl vkladů: podíl na trhu 20% (26.9% retailové vklady, 10% korporátní vklady)
 • Největší podíl FX-operací v měnovém páru EUR/CZK
 • Nejvíce vydaných platebních karet: 3.24 mil karet, podíl na trhu 32%
 • Dlouhodobý lídr na trhu factoringu

Rating České spořitelny

Fitch: A

Moody’s: A21

Standard & Poor’s: A

Hospodářské výsledky společnosti za rok 2013

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,58 mld. Kč. Meziročně tak zisk poklesl o 6,2% z 16,61 mld. Kč.

Provozní zisk dosáhl 24,29 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 4%. Výsledky banky k 31. prosinci 2013 jsou ovlivněny zejména snížením čistého úrokového výnosu, zvýšením zisků z obchodních operací, snížením výnosů z finančních aktiv, a pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů hlavně v první polovině roku 2013. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, zůstal stabilní na 42%.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 100,66 mld. Kč, tedy narostl o 8%. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost měřená podle pravidel Basel II se v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 18,6%. Dosahuje tak vysoké, komfortní úrovně.

Představenstvo České spořitelny navrhlo na dubnové valné hromadě výplatu dividendy ve výši 60 Kč na akcii.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně zlepšilo o 10,1% na -3,33 mld. Kč. Důvodem opětovného meziročního snížení je průběžné zlepšování kvality celého úvěrového portfolia.

Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 5,8% na 196,34 mld. Kč.