Profil Erste Corporate Banking

Erste Group byla založena v roce 1819 jako první spořitelna v Rakousku. V roce 1997 Erste Group zahájila svoji mezinárodní expanzi v regionu střední a východní Evropy, díky které se počet klientů zvýšil z 600 tis. v roce 1997 na současných více než 16,5 mil. Dnes je Erste Group jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve východní části Evropské Unie jak podle počtu klientů, tak podle objemu aktiv. Mimo tradičně silnou pozici v retailovém bankovnictví a v obchodě s privátními klienty, je Erste Group rovněž významným hráčem na poli korporátního bankovnictví, kde se zaměřuje zejména na podnikové financování, transakce na kapitálových trzích, poradenství, financování nemovitostí a služby pro veřejný a neziskový sektor.

Do skupiny Erste Group patří Česká spořitelna (5,3 mil. klientů, 653 poboček, 26,9% tržní podíl podle retailových vkladů), Banca Comercială Română (3,2 mil. klientů, 563 poboček, 18,1% tržní podíl podle retailových vkladů), Erste Bank Rakousko (3,4 mil. klientů, 972 poboček, 18,3% tržní podíl podle retailových vkladů), Slovenská sporiteľňa (2,4 mil. klientů, 292 poboček, 26,5% tržní podíl podle retailových vkladů), Erste Bank Chorvatsko (1 mil. klientů, 150 poboček, 12,8% tržní podíl podle retailových vkladů), Erste Bank Maďarsko (0,9 mil. klientů, 135 poboček, 7% tržní podíl podle retailových vkladů) a Erste Bank Srbsko (0,3 mil. klientů, 68 poboček, 2,8% tržní podíl podle retailových vkladů).

Představenstvo

Andreas Treichl, předseda představenstva

Franz Hochstrasser, místopředa představenstva

Gernot Mittendorfer, člen představenstva

Andreas Gottschling, člen představenstva

Herbert Juranek, člen představenstva

Struktura akcionářů

Institucionální investoři 53 %
ERSTE Stiftung 20,3 %
CaixaBank 9,1 %
Retailoví investoři 8 %
Rakouské spořitelny 4,1 %
Harbor International Fund 4 %
Zaměstnanci Erste Bank 1,5 %

Finanční ukazatele

Výkaz zisků a ztrát (IFRS) v mil. EUR20132012změna v %
čistý úrokový výnos   4 858,1 5 235,3 -7,2
rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -1 763,4 -1 980,0 -10,9
čisté příjmy z poplatků a provizí 1 810,0 1 720,8 5,2
čistý zisk z obchodních operací  293,2 273,4 7,2
všeobecné administrativní náklady  -3 653,5 -3 756,7 -2,7
ostatní provozní výsledek  -1 081,9 -724,3 49,4
zisk před zdaněním z pokračující obchodní činnosti 374,3 801,2 -53,3
čistý zisk za účetní období 195,8 631,0 -69,0
čistý zisk přiřazený nerozhodujícím podílům 134,8 147,5 -8,6
čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 61,0 483,5 -87,4

V roce 2013 Erste Group dosáhla čistého zisku ve výši 61 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti CT1 měřený podle pravidel Basel II je na vysoce komfortní úrovni 11,4%. Čistý úrokový výnos se kvůli nízké poptávce po úvěrech snížil o 7.2% v porovnání s rokem 2012 a dosáhl 4 858,1 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí stejně jako čistý zisk z obchodních operací se v roce 2013 zvýšily o 5,2% resp. 7,2% oproti roku 2012 především díky rostoucímu obchodu s cennými papíry. Propad ostatního provozního výsledku na -1 081,9 mil. EUR byl způsoben hlavně jednorázovými odpisy goodwillu v Rumunsku a na Ukrajině spolu se zvýšením bankovních daní v Maďarsku a na Slovensku. Celková bilanční suma se snížila o 6,5 %, na 199,9 mld. EUR zejména v důsledku poklesu úvěrů klientům a nižším pohledávkám z derivátových transakcí. Poměr úvěrů k vkladům se zlepšil na 104.3% k 31. 12. 2013 v porovnání s koncem roku 2012, kdy tento poměr činil 107,2%.

Investiční ukazatele

Erste Group je kotována na vídeňské burze cenných papírů od roku 1997. Od roku 2002 pak na pražské burze cenných papírů (první zahraniční akcie, s nimiž se na pražské burze začalo obchodovat) a od února 2008 na bukurešťské burze cenných papírů. Na všech těchto burzách Erste Group patří k nejsilnějším titulům. Kromě toho je Erste Group zastoupena v indexech MSCI Standard Index, DJ Euro Stoxx Banks Index a FTSE EuroTop 300. Akcie Erste Group jsou veřejně obchodovány v USA v rámci programu Level I ADR.

Klíčová oblast - střední Evropa

Erste Group nabízí svým investorům přístup k jednomu z nejvíce se rozvíjejících regionů s nízkým rizikem, a to díky kvalitnímu a silnému managementu a stabilnímu rakouskému domácímu trhu.

Aktuální rating

Ratingová agentura DlouhodobýKrátkodobý
Moody‘s A3 P-2
S & P A A-1
Fitch A F1